2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Prymus” za rok 2011

 

Fundacja „Prymus” z siedzibą w Bukwałdzie 39, 11-001 Dywity, wpisana 11.10.2004 do KRS nr 0000219132, Regon 519638790, NIP 7393445434.

 

Zarząd:

–      Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Rudnicka, zam. Słupy,

–      Sekretarz Zarządu –Kazimierz Kisielew, zam. Olsztyn.

 

Rada Fundacji:

–      Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady,

–      Jacek Szydło – Wiceprzewodniczący Rady,

–      Ewa Balcerowicz,

–      Anna Szulc,

–      Jerzy Szulc,

–      Maciej Hermanowicz,

–      Lejb Fogelman,

–      Piotr Bałtroczyk,

–      Mariusz Walter,

–      Wiesław Kornasiewicz,

–      Janusz Cichoń,

–      Tomasz Kardacz,

–      Anna Kudosz,

–      Szczepan Figiel.

 

Cele statutowe fundacji:

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i społecznej.
 2. Wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie i wydawnictwo materiałów szkoleniowych i edukacyjnych.
 2. Badanie społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży pod kontem adresowanych do nich programów edukacyjnych i szkoleniowych (badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych).
 3. Administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi (działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą).
 4. Organizowanie wystaw, konferencji, konkursów i imprez (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów).
 5. Organizowanie szkoleń i zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie izb pamięci i programów z zakresu dziedzictwa kulturowego (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).
 6. Przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych, organizowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się uczniów (działalność wspomagająca edukację).
 7. Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną, edukacyjną, doszkalającą i mającą na celu zwiększenie kompetencji zawodowych (pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 8. Animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych (działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką ).


Styczeń 2011 roku:

 1. Podsumowanie pracy Fundacji „Prymus” w roku 2011 i opracowanie planu pracy na rok 2012.
 2. Wykonanie sprawozdań z realizacji projektów z Gminy Dywity za rok 2010 i ich przekazanie.

 

Luty 2011 roku:

 1. Przygotowanie ofert na konkursy w Gminie Dywity w roku 2011.
 2. Opracowanie ulotek zachęcających do przekazania na rzecz Fundacji „Prymus” 1% podatku; wydruk i kolportaż ulotek w wybranych miejscach w Olsztynie i na terenie gminy Dywity.

 

Marzec 2011 roku:

 1. Przystąpienie do konkursów ogłoszonych przez Gminę Dywity:

–      Konkurs Stypendialny,

–      Konkurs Poezji im. Marii Zientary–Malewskiej,

–      Rewitalizacja Izby Pamięci Marii Zientary–Malewskiej w Brąswałdzie.

2. Złożenie oferty do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie zadania z zakresu spraw społecznych – Promocja i organizacja wolontariatu „Prymusolandia”.

 

Kwiecień 2011 roku:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania: Izba Pamięci im. Marii Zientary Malewskiej – miejscem kultury i tradycji. Spotkanie organizacyjne. Wyznaczenie koordynatora i ustalenie planu działań.
 2. Spotkanie organizacyjne, ustalenie planu działań i wyznaczenie koordynatora odpowiedzialnego za realizację Konkursu Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej.

 

Maj 2011 roku:

 1. Zebranie ze szkół wniosków o stypendia i nagrody. Przedstawienie ich Radzie Fundacji. Przyznanie 5 stypendiów i 2 nagród rzeczowych.
 2. Kontynuacja realizacji zadania Izba Pamięci – miejscem kultury i tradycji.
 3. Przygotowanie regulaminu Konkursu Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej, listy szkół wraz z adresami, karty uczestnictwa i rozesłanie do szkół,
 4. Zorganizowanie dla dzieci rajdu pieszego na trasie Barkweda – Kajny – Brąswałd zakończonego ogniskiem (28 maja 2011).

 

Czerwiec 2011 roku:

 1. Organizacja wręczenia stypendiów i nagród najlepszym uczniom ze szkół położonych na terenie gminy Dywity .
 2. Zorganizowanie spotkania z w/w uczniami i ich rodzicami, podpisanie umów oraz zaangażowanie wolontariusza do prowadzenia dyskusji na temat „Jak wyglądałaby moja przyszłość, gdybym sam o niej decydował?”
 3. Współpraca w organizacji i prowadzeniu „Sobótki Bukwałdzkiej” – imprezy środowiskowej ukazującej zwyczaje związane z Nocą Świętojańską.
 4. Rozpoczęcie realizacji zadania „Izba Pamięci Marii Zientary–Malewskiej w Brąswałdzie – rewitalizacja”.
 5. Opracowanie i przekazanie do „Gazety Dywickiej” informacji prasowej na temat konkursu stypendialnego i stypendystów Fundacji.
 6. Rekrutacja grupy uczestników projektu: Promocja i organizacja wolontariatu „Prymusolandia”.

 

Lipiec 2011 roku:

 1. Kontynuacja przygotowań do przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie. Ustalenie szczegółowego planu działań z partnerami projektu: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach, Sołectwem Wsi Brąswałd, Szkołą Podstawową w Bukwałdzie.
 2. Uaktualnienie elektronicznej bazy adresowej szkół z terenu Warmii.

 

Sierpień 2011 roku:

 1. Kontynuacja realizacji zadania „Izba Pamięci Marii Zientary–Malewskiej w Brąswałdzie – rewitalizacja”.

 

Wrzesień 2011 roku:

 1. Cykl spotkań warsztatowych 20-osobowego kolegium redakcyjnego portalu/gazety internetowej „Prymusolandia” (4 dwugodzinne warsztaty informatyczne i 4 dwugodzinne warsztaty z dziennikarzem – łączne 16 godzin).
 2. Nawiązanie współpracy z członkami jury konkursu recytatorskiego. Ustalenie zakresu działań i terminów realizacji zadań.
 3. Rozesłanie do szkół zaproszeń i regulaminów konkursu poezji im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie.
 4. Wizyty studyjne w miejscach działań woluntarystycznych w okolicy Olszyna.

 

Październik 2011 roku:

 1. Przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie. Wycieczka dla uczestników z przewodnikiem.
 2. Kontynuacja doposażenia Izby Pamięci.
 3. Złożenie akcesu do Gminy Dywity o wsparcie wykonania zadań na rok 2011.
 4. Opracowanie i przekazanie informacji prasowej na temat Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie do „Gazety Dywickiej” .
 5. Wizyty studyjne w ramach działań woluntarystycznych w okolicy Olsztyna).
 6. Wyszukanie materiałów dotyczących Marii Zientary-Malewskiej i historii Brąswałdu.
 7. Opracowanie komputerowe materiałów dotyczących Marii Zientary-Malewskiej i historii Brąswałdu.

 

Listopad 2011 roku:

 1. Zakończenie prac remontowych w Brąswałdzie.

 

Grudzień 2011 roku:

 1. Zakupienie książek autorstwa Marii Zientary-Malewskiej oraz publikacji o tematyce regionalnej.
 2. Zakupienie mebli i elementów drobnego wyposażenia do Izby Pamięci.
 3. Prezentacja działań Fundacji „Prymus” podczas spotkania organizacji pozarządowych z wójtem Gminy Dywity i komisją oświaty.

 

Informacje o działalności gospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 1% pożytku publicznego z organów skarbowych: 8.614,50 zł.

Informacja o wysokości środków pozyskanych z budżetu Gminy Dywity: 23.952,58 zł.

Informacja o wysokości środków pozyskanych z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 8.734 zł.

Informację o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych: 40.946,85 zł.

Informacja o kosztach administracyjnych: 0 zł.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0 zł.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była prowadzona kontrola.