2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Prymus” za rok 2012

 

Fundacja „Prymus” z siedzibą w Bukwałdzie 39, 11-001 Dywity, wpisana 11.10.2004 do KRS nr 0000219132, Regon 519638790, NIP 7393445434.

 

Zarząd:

–      Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Rudnicka, zam. Słupy,

–      Sekretarz Zarządu –Kazimierz Kisielew, zam. Olsztyn.

 

Rada Fundacji:

–      Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady,

–      Jacek Szydło – Wiceprzewodniczący Rady,

–      Ewa Balcerowicz,

–      Anna Szulc,

–      Jerzy Szulc,

–      Maciej Hermanowicz,

–      Lejb Fogelman,

–      Piotr Bałtroczyk,

–      Mariusz Walter,

–      Wiesław Kornasiewicz,

–      Tomasz Kardacz,

–      Anna Kudosz,

–      Szczepan Figiel.

 

Cele statutowe fundacji:

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i społecznej.
 2. Wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie i wydawnictwo materiałów szkoleniowych i edukacyjnych.
 2. Badanie społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży pod kontem adresowanych do nich programów edukacyjnych i szkoleniowych (badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych).
 3. Administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi (działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą).
 4. Organizowanie wystaw, konferencji, konkursów i imprez (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów).
 5. Organizowanie szkoleń i zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie izb pamięci i programów z zakresu dziedzictwa kulturowego (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).
 6. Przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych, organizowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się uczniów (działalność wspomagająca edukację).
 7. Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną, edukacyjną, doszkalającą i mającą na celu zwiększenie kompetencji zawodowych (pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 8. Animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych (działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką ).


Styczeń 2012 roku:

 1. Podsumowanie pracy Fundacji „Prymus” w roku 2012 i opracowanie planu pracy na rok 2013.
 2. Wykonanie sprawozdań z realizacji projektów z Gminy Dywity za rok 2011 i ich przekazanie.

 

Luty 2012 roku:

 1. Przygotowanie ofert na konkursy w Gminie Dywity w roku 2012.
 2. Opracowanie ulotek zachęcających do przekazania na rzecz Fundacji „Prymus” 1% podatku; wydruk i kolportaż ulotek w wybranych miejscach w Olsztynie i na terenie gminy Dywity.

 

Marzec 2012 roku:

 1. Przystąpienie do konkursów ogłoszonych przez Gminę Dywity:

–      Konkurs Stypendialny,

–      Konkurs Poezji im. Marii Zientary–Malewskiej,

–      Rewitalizacja Izby Pamięci Marii Zientary–Malewskiej w Brąswałdzie.

 

Kwiecień 2012 roku:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania: Izba Pamięci im. Marii Zientary Malewskiej – miejscem kultury i tradycji. Spotkanie organizacyjne. Wyznaczenie koordynatora i ustalenie harmonogramu remontu w pomieszczeniach Izby Pamięci.
 2. Spotkanie organizacyjne, ustalenie planu działań i wyznaczenie koordynatora odpowiedzialnego za realizację Konkursu Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej.

 

Maj 2012 roku:

 1. Zebranie ze szkół wniosków o stypendia i nagrody. Zorganizowanie spotkania Zespołu Kwalifikacyjnego i wyłonienie kandydatów do stypendium. Przedstawienie ich Radzie Fundacji. Przyznanie 3 stypendiów i 4 nagród rzeczowych (komputery przenośne).
 2. Kontynuacja realizacji zadania Izba Pamięci – miejscem kultury i tradycji.
 3. Przygotowanie regulaminu Konkursu Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej, listy szkół wraz z adresami, karty uczestnictwa i rozesłanie do szkół,
 4. Zorganizowanie dla dzieci rajdu pieszego w dniu 28 maja 2012 roku na trasie Barkweda – Buki.

 

Czerwiec 2012 roku:

 1. Organizacja wręczenia stypendiów i nagród najlepszym uczniom ze szkół położonych na terenie gminy Dywity .
 2. Zorganizowanie spotkania z w/w uczniami i ich rodzicami, podpisanie umów oraz przeprowadzenie dyskusji na temat „Moje pasje i osiągnięcia”.
 3. Kontynuacja przygotowań do przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie. Ustalenie szczegółowego planu działań z partnerami projektu: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach, Sołectwem Wsi Brąswałd, Szkołą Podstawową w Bukwałdzie.
 4. Uaktualnienie elektronicznej bazy adresowej szkół z terenu Warmii.
 5. Współpraca w organizacji i prowadzeniu „Sobótki Bukwałdzkiej” – imprezy środowiskowej ukazującej zwyczaje związane z Nocą Świętojańską.

 

Sierpień 2012 roku:

 1. Kontynuacja realizacji zadania „Izba Pamięci Marii Zientary–Malewskiej w Brąswałdzie – rewitalizacja”.

 

Wrzesień 2012 roku:

 1. Nawiązanie współpracy z członkami jury konkursu recytatorskiego. Ustalenie zakresu działań i terminów realizacji zadań.
 2. Rozesłanie do szkół zaproszeń i regulaminów konkursu poezji im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie.
 3. Kontynuacja realizacji zadania „Izba Pamięci Marii Zientary–Malewskiej w Brąswałdzie – rewitalizacja”.

 

Październik 2012 roku:

 1. Kontynuacja remontu Izby Pamięci.
 2. Złożenie akcesu do Gminy Dywity o wsparcie wykonania zadań na rok 2012.
 3. Opracowanie i przekazanie informacji prasowej na temat Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie do „Gazety Dywickiej”.

 

Listopad 2012 roku:

 1. Przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie. Wycieczka dla uczestników z przewodnikiem.
 2. Zakończenie zaplanowanych na rok 2012 prac remontowych w Brąswałdzie.

Informacje o działalności gospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 1% pożytku publicznego z organów skarbowych: 13.481,50 zł

Informacja o wysokości środków pozyskanych z budżetu Gminy Dywity: 14.200,00 zł

Informację o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych: 23.647,33 zł

Informacja o kosztach administracyjnych: 0 zł.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0 zł.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była prowadzona kontrola.