2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Prymus” za rok 2010


Fundacja „Prymus” z siedzibą w Bukwałdzie 39, 11-001 Dywity, wpisana 11.10.2004 do KRS nr 0000219132, Regon 519638790, NIP 7393445434.

 

Zarząd:

– Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Rudnicka, zam. Słupy,

– Sekretarz Zarządu –Kazimierz Kisielew, zam. Olsztyn.

 

Rada Fundacji:

–          Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady

–          Jacek Szydło – Wiceprzewodniczący Rady

–          Ewa Balcerowicz

–          Anna Szulc

–          Jerzy Szulc

–          Maciej Hermanowicz

–          Lejb Fogelman

–          Piotr Bałtroczyk

–          Mariusz Walter

–          Wiesław Kornasiewicz

–          Janusz Cichoń

–          Tomasz Kardacz

–          Joanna Bochniarz-Urbańska

–          Anna Kudosz

–          Szczepan Figiel

 

Cele statutowe fundacji:

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i społecznej;
 2. Wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie i wydawnictwo materiałów szkoleniowych i edukacyjnych.
 2. Badanie społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży pod kontem adresowanych do nich programów edukacyjnych i szkoleniowych (badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych).
 3. Administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi (działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą).
 4. Organizowanie wystaw, konferencji, konkursów i imprez (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów).
 5. Organizowanie szkoleń i zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie izb pamięci i programów z zakresu dziedzictwa kulturowego (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).
 6. Przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych, organizowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się uczniów (działalność wspomagająca edukację).
 7. Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną, edukacyjną, doszkalającą i mającą na celu zwiększenie kompetencji zawodowych (pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 8. Animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych (działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką ).

 

Styczeń 2010 roku:

 1. Podsumowanie pracy Fundacji „Prymus”  w roku 2009 i opracowanie planu pracy na rok 2010.
 2. Kontynuowanie nauki języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie zainicjowanych i opłacanych przez Fundację „Prymus”.

 

Luty 2010 roku:

 1. Kontynuowanie nauki języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie.
 2. Przygotowanie ofert na konkursy gminne.
 3. Opracowanie ulotek zachęcających do przekazania na rzecz Fundacji „Prymus” 1% podatku; wydruk i kolportaż ulotek w wybranych miejscach w Olsztynie i na terenie gminy Dywity.

 

Marzec 2010 roku:

 1. Spotkanie z Radą Fundacji. Przyjęcie przez Radę sprawozdania merytorycznego i finansowego.
 2. Odwołanie przez Radę Fundacji prezesa Zarządu Fundacji pani Anny Kudosz.
 3. Powołanie nowych członków Rady: Joanny Bochniarz–Urbańskiej, Anny Kudosz, Szczepana Figiela.
 4. Przygotowanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sadowego o zmianach w składzie Rady i Zarządu.
 5. Przystąpienie do konkursów ogłoszonych przez Gminę Dywity:

– Konkurs Stypendialny,

– Konkurs Poezji im. Marii Zientary–Malewskiej,

– Rewitalizacja Izby Pamięci Marii Zientary–Malewskiej w Brąswałdzie,

– Konkurs Literacki dla Nauczycieli „O Warmio moja miła”.

6. Kontynuacja nauki języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie.

 

Kwiecień 2010 roku:

 1. Uczestnictwo członków Zarządu w szkoleniach prowadzonych przez Duende Doradztwo dotyczących m. in.: analizy SWOT, budowania strategii, opracowania strategii promocyjnej, podziału obowiązków między członkami zarządu, stworzenia koncepcji rozwoju Fundacji.
 2. Stworzenie loga Fundacji, zmiana wyglądu, zawartości i adresu strony internetowej.
 3. Rozpoczęcie realizacji zadania: Izba Pamięci im. Marii Zientary Malewskiej – miejscem kultury i tradycji. Spotkanie organizacyjne. Wyznaczenie koordynatora i ustalenie planu działań.
 4. Kontynuacja nauki języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie.

 

Maj 2010 roku:

 1. Zebranie ze szkół wniosków o stypendia i nagrody. Przedstawienie ich Radzie Fundacji. Przyznanie 5 stypendiów i 3 nagród rzeczowych.
 2. Kontynuacja realizacji zadania Izba Pamięci – miejscem kultury i tradycji.
 3. Kontynuacja nauki języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie.
 4. Współorganizacja, wraz z fundacjami Tallo i Albatros, biegów przełajowych w Bukwałdzie (26 maja).

 

Czerwiec 2010 roku:

 1. Organizacja wręczenia stypendiów i nagród najlepszym uczniom ze szkół położonych na terenie gminy Dywity (25 czerwca).
 2. Zorganizowanie spotkania z w/w uczniami i ich rodzicami, podpisanie umów oraz zaangażowanie wolontariusza do prowadzenia dyskusji na temat „Jak wyglądałaby moja przyszłość, gdybym sam o niej decydował?” (25 czerwca).
 3. Współpraca w organizacji i prowadzeniu „Sobótki Bukwałdzkiej” – imprezy środowiskowej ukazującej zwyczaje związane z Nocą Świętojańską (18 czerwca).
 4. Rozpoczęcie realizacji zadania „Izba Pamięci Marii Zientary–Malewskiej w Brąswałdzie – rewitalizacja”.
 5. Opracowanie i przekazanie do „Gazety Dywickiej” informacji prasowej na temat konkursu stypendialnego i stypendystów Fundacji.


Lipiec 2010 roku:

 1. Kontynuacja przygotowań do przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie i Konkursu Literackiego dla Nauczycieli z Regionu Warmii „O Warmio Moja Miła”.
 2. Uaktualnienie elektronicznej bazy adresowej szkół z terenu Warmii.
 3. Podsumowanie zajęć języka angielskiego prowadzonych w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie z inicjatywy Fundacji „Prymus” i przez nią opłacanych.

 

Sierpień 2010r.

 1. Wstępne prace remontowe w pomieszczeniach Izby im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie.

 

Wrzesień 2010 roku:

 1. Zmiana oferty wykonania zadania „Izba Pamięci im Marii Zientary–Malewskiej w Brąswałdzie – rewitalizacja”.
 2. Podjęcie prac remontowych pomieszczeń w Brąswałdzie, którymi dysponuje Fundacja.
 3. Nawiązanie współpracy z członkami jury konkursów: recytatorskiego i literackiego. Ustalenie zakresu działań i terminów realizacji zadań.
 4. Rozesłanie do szkół zaproszeń i regulaminów konkursu poezji im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie oraz literackiego „O Warmio moja miła”.
 5. Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z Bukwałdu i okolic „Święta pieczonego ziemniaka” (25 września).

 

Październik 2010 roku:

 1. Przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie. Wycieczka dla uczestników z przewodnikiem (22 października).
 2. Przygotowania do Wojewódzkiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli „O Warmio moja miła”. Podpisanie umów z jury konkursu literackiego.
 3. Kontynuacja prac remontowych w Izbie Pamięci.
 4. Złożenie akcesu do Gminy Dywity o wsparcie wykonania zadań na rok 2011.
 5. Opracowanie i przekazanie informacji prasowej na temat Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie do „Gazety Dywickiej” i „Kajetu”.

 

Listopad 2010 roku:

 1. Zakończenie prac remontowych w Brąswałdzie.
 2. Uroczyste podsumowanie Konkursu Literackiego dla Nauczycieli z Regionu Warmii „O Warmio Moja Miła” w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach (16 listopada).
 3. Uroczyste otwarcie Izby im. Marii Zientary–Malewskiej w Brąswałdzie (14 grudnia).

 

Grudzień 2010 roku:

 1. Zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w Bukwałdzie – projektowanie i wykonywanie kart świątecznych różnorodnymi technikami.
 2. Udział w „Mikołajkach z Albatrosem” na Zamku w Olsztynie – promocja Fundacji, sprzedaż kart i ozdób świątecznych (1 grudnia).
 3. Udział w kiermaszu Mikołajkowym w GOK w Dywitach – sprzedaż kart i ozdób świątecznych.
 4. Opracowanie i złożenie sprawozdań z realizacji realizowanych w 2010 roku projektów.
 5. Pozyskanie od Nadleśnictwa Kudypy (w formie darowizny) drzewa na ogrzewanie pomieszczeń Izby Pamięci w Brąswałdzie.

 

Informacje o działalności gospodarczej:

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 1% pożytku publicznego z organów skarbowych:

5197 złotych 20 groszy (pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy).

Informacja o wysokości środków pozyskanych z budżetu gminy:

23 000 złotych(dwadzieścia dwa tysiące złotych)

Informację o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych: ]

28508,76(dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy)

Informacja o kosztach administracyjnych:

827,29(osiemset dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia dziewięć groszy)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

780,00( siedemset osiemdziesiąt złotych)

W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była prowadzona kontrola.