2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Prymus” za rok 2013

 

Fundacja „Prymus” z siedzibą w Bukwałdzie 39, 11-001 Dywity, wpisana 11.10.2004 do KRS nr 0000219132, Regon 519638790, NIP 7393445434.

 

Zarząd:

– Prezes Zarządu – Katarzyna Sternicka-Moritz, zam. Barkweda,

– Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Rudnicka, zam. Słupy,

– Sekretarz Zarządu – Kazimierz Kisielew, zam. Olsztyn.

Rada Fundacji:

– Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady

– Jacek Szydło – Wiceprzewodniczący Rady

– Anna Szulc

– Mariusz Walter

– Ewa Balcerowicz

– Piotr Bałtroczyk

– Lejb Fogelman

– Wiesław Kornasiewicz

– Tomasz Kardacz

– Jerzy Szulc

– Maciej Hermanowicz

– Anna Kudosz

– Szczepan Figiel

 

Cele statutowe fundacji:

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i społecznej;
 2. Wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie i wydawnictwo materiałów szkoleniowych i edukacyjnych.
 2. Badanie społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży pod kontem adresowanych do nich programów edukacyjnych i szkoleniowych (badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych).
 3. Administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi (działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą).
 4. Organizowanie wystaw, konferencji, konkursów i imprez (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów).
 5. Organizowanie szkoleń i zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie izb pamięci i programów z zakresu dziedzictwa kulturowego (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).
 6. Przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych, organizowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się uczniów (działalność wspomagająca edukację).
 7. Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną, edukacyjną, doszkalającą i mającą na celu zwiększenie kompetencji zawodowych (pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 8. Animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych (działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką).

 

Styczeń 2013 roku:

 1. Podsumowanie pracy Fundacji „Prymus” w roku 2012 i opracowanie planu pracy na rok 2013.
 2. Złożenie wniosku do Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na realizację operacji pt. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont Izby Pamięci oraz organizację konkursu poezji im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie”.
 3. Wykonanie i przekazanie sprawozdań z realizacji projektów dofinansowanych przez Gminę Dywity w roku 2012.

 

Luty 2013 roku:

 1. Organizacja zajęć z języka niemieckiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie.
 2. Przygotowanie ofert realizacji zadań publicznych w konkursach ogłaszanych przez Gminę Dywity.
 3. Dystrybucja ulotek zachęcających do przekazania na rzecz Fundacji „Prymus” 1% podatku w wybranych miejscach w Olsztynie i na terenie gminy Dywity.

 

Marzec 2013 roku:

1. Przystąpienie do konkursów ogłoszonych przez Gminę Dywity:

– Konkurs Stypendialny,

– Konkurs Poezji im. Marii Zientary–Malewskiej.

2. Kontynuacja nauki języka niemieckiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie.

 

Kwiecień 2013 roku:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania: „Izba Pamięci im. Marii Zientary Malewskiej – miejscem kultury i tradycji. Konkurs Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej dla uczniów. Kontynuacja działań.” Spotkanie organizacyjne. Wyznaczenie koordynatora i ustalenie planu działań.
 2. Kontynuacja nauki języka niemieckiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie.

 

Maj 2013 roku:

 1. Zebranie ze szkół wniosków o stypendia i nagrody. Zorganizowanie spotkania Zespołu Kwalifikacyjnego i wyłonienie kandydatów do stypendium. Przedstawienie ich Radzie Fundacji. Przyznanie 2 stypendiów i 4 nagród rzeczowych (komputery przenośne).
 2. Kontynuacja realizacji zadania Izba Pamięci – miejscem kultury i tradycji: przygotowanie regulaminu Konkursu Poezji, listy szkół wraz z adresami, karty uczestnictwa i rozesłanie do szkół.
 3. Zorganizowanie uczniom, rodzicom i mieszkańcom wsi Barkweda, Bukwałd i Brąswałd rajdu pieszego Szlakiem Kopernikowskim z Olsztyna do Brąswałdu. Zwiedzanie Olsztyna z przewodnikiem. Opracowanie i przekazanie informacji prasowej nt. rajdu do „Gazety Dywickiej”.

 

Czerwiec 2013 roku:

 1. Organizacja wręczenia stypendiów i nagród najlepszym uczniom ze szkół położonych na terenie gminy Dywity.
 2. Zorganizowanie spotkania z w/w uczniami i ich rodzicami, podpisanie umów z rodzicami stypendystów.
 3. Opracowanie i przekazanie informacji prasowej na temat nagrodzonych przez Fundację uczniów do „Gazety Dywickiej”.
 4. Kontynuacja przygotowań do przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie: ustalenie szczegółowego planu działań z partnerami projektu: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach, Sołectwem Wsi Brąswałd, Szkołą Podstawową w Bukwałdzie.
 5. Uaktualnienie elektronicznej bazy adresowej szkół z terenu Warmii.
 6. Współpraca w organizacji i prowadzeniu „Sobótki Bukwałdzkiej” – imprezy środowiskowej ukazującej zwyczaje związane z Nocą Świętojańską.

 

Lipiec 2013 roku:

 1. Złożenie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego o zmianach w składzie Zarządu Fundacji.
 2. Kontynuacja przygotowań do przeprowadzenia Konkursu Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie.
 3. Wypłacenie pierwszych transz stypendium.

 

Sierpień 2013 roku:

 1. Kontynuacja przygotowań do przeprowadzenia Konkursu Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie.
 2. Wypłacenie kolejnych transz stypendium.

 

Wrzesień 2013 roku:

 1. Nawiązanie współpracy z członkami jury konkursu recytatorskiego. Ustalenie zakresu działań i terminów realizacji zadań.
 2. Rozesłanie do szkół zaproszeń i regulaminów konkursu poezji im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie.
 3. Wypłacenie kolejnych transz stypendium.
 4. Złożenie do Gminy Dywity propozycji realizacji działań na 2014 rok.
 5. Zorganizowanie rajdu pieszego z Barkwedy do Brąswałdu połączone ze zwiedzaniem zabytków Brąswałdu z przewodnikiem. Opracowanie i przekazanie informacji prasowej nt. rajdu do „Gazety Dywickiej”.

 

Październik 2013 roku:

 1. Przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie. Wycieczka dla uczestników z przewodnikiem.
 2. Opracowanie i przekazanie informacji prasowej na temat Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie do „Gazety Dywickiej”.
 3. Wypłacenie kolejnych transz stypendium.

 

Listopad 2013 roku:

Wypłacenie ostatnich transz stypendium.

 

Grudzień 2013 roku:

Zakończenie realizacji projektów dofinansowanych w 2013 roku przez Gminę Dywity.

 

Informacje o działalności gospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 1% pożytku publicznego z organów skarbowych: 9.469,10 zł.

Informacja o wysokości środków pozyskanych z budżetu gminy: 16.114,79 zł.

Informację o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych: 23.729,85 zł.

Informacja o kosztach administracyjnych: 0,00 zł.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była prowadzona kontrola.