Regulamin

Regulamin przyznawania stypendiów i nagród przez Fundację Prymus:

I. Cel i charakter stypendium lub nagrody

1. Nagroda lub stypendium przyznawane są corocznie dla najlepszego ucznia w każdej szkole w Gminie Dywity.
2. Do ubiegania się o stypendium lub nagrodę mają prawo uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uczący się na terenie gminy Dywity.
3. Stypendium lub nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, który może poszczycić się znacznymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi, których zainteresowania wykraczają poza szkolny program.
4. Stypendium lub nagrodę można otrzymać raz na danym etapie edukacyjnym.

II. Zgłaszanie kandydatów

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub stypendium występuje dyrektor szkoły.
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
– potwierdzone kserokopie świadectw lub zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego semestru – średnia ocen minimum 5,0.
– zaświadczenie o udziale w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (szczebel gminny i wyższy).
3. Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Fundacji „Prymus”.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.

III. Terminy składania wniosków i przyznania stypendium lub nagrody

1. Wnioski składa się w okresie od 1 kwietnia do 15 maja.
2. Rada pedagogiczna w szkołach opiniuje wnioski kandydatów do nagrody lub stypendium. W radzie Pedagogicznej, na której opiniowane są wnioski, bierze udział przedstawiciel Rady Rodziców.
3. Zespół Kwalifikacyjny powołany przez Radę Fundacji (w skład zespołu wchodzą dyrektorzy szkół z terenu gminy Dywity) ocenia wnioski kandydatów w terminie do 30 maja.
4. Lista kandydatów wyłoniona przez Zespół Kwalifikacyjny podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.
5. Zarząd Fundacji w terminie do 10 czerwca sporządza umowy o przyznaniu stypendium na następny rok szkolny lub określa termin i miejsce przekazania przyznanej nagrody.

IV. Postanowienia końcowe

1. Stypendia lub nagrody przyznawane są na podstawie złożonych wniosków zgodnie z Regulaminem.
2. Szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między Fundacją a osobą otrzymującą stypendium.
3. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

wniosek