2009


Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Prymus

 

 

Fundacja „Prymus” z siedzibą w Bukwałdzie 39, 11-001 Dywity,
wpisana 11.10.2004 do KRS nr 0000219132
Regon 519638790,
NIP 7393445434

Zarząd:

– Prezes – Anna Kudosz zamieszkała ul. Gałczyńskiego 5/5, 10-089 Olsztyn
– Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Rudnicka, zam. Słupy
– Sekretarz Zarządu –Kazimierz Kisielew, zam

Rada Fundacji:

• Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady
• Jacek Szydło – Wiceprzewodniczący Rady
• Ewa Balcerowicz
• Anna Szulc
• Jerzy Szulc
• Maciej Hermanowicz
• Lejb Fogelman
• Piotr Bałtroczyk
• Mariusz Walter
• Wiesław Kornasiewicz
• Janusz Cichoń
• Tomasz Kardacz

Cele statutowe fundacji:
Celem Fundacji jest:
1. wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i społecznej;
2. wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. opracowywanie i wydawnictwo materiałów szkoleniowych i edukacyjnych
2. badania społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży pod kontem adresowanych do nich programów edukacyjnych i szkoleniowych (badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych)
3. administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi (działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
4. organizowanie wystaw, konferencji, konkursów i imprez (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
5. organizowanie szkoleń i zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie izb pamięci i programów z zakresu dziedzictwa kulturowego (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane);
6. przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych, organizowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się uczniów (działalność wspomagająca edukację);
7. angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną, edukacyjną, doszkalającą i mającą na celu zwiększenie kompetencji zawodowych (pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana);
8. animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych (działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką ).

Styczeń 2009r.
1. Podsumowanie roku 2008 i opracowanie planu pracy na 2009r.
2. „ Ferie z zaklinaczem koni” – Pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zimowiska dla uczniów ze szkoły podstawowej w Bukwałdzie. Współpraca z Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Dywitach oraz WBS w Jonkowie.
3. Kontynuacja nauki języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej w Bukwałdzie

Luty 2009
1. Powołanie przez Radę Fundacji na członków zarządu: Małgorzatę Rudnicką oraz Kazimierza Kisielewa
2. Przygotowanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego o naniesienie zmian w statucie oraz w składzie Zarządu
3. Opracowanie wniosku „ Dać szansę” w ramach Priorytetu IX , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
4. Kontynuacja nauki języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej w Bukwałdzie

Marzec 2009
1. Przystąpienie do konkursów ogłoszonych przez Gminę Dywity, Opracowanie założeń do konkursu stypendialnego oraz konkursu „ Izba Pamięci im. Marii Zientary Malewskiej – miejscem kultury i tradycji.. Podpisanie umów na realizację konkursów.
2. Kontynuacja nauki języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej w Bukwałdzie

Kwiecień 2009r.
1. Rozpoczęcie realizacji konkursu Izba Pamięci im. Marii Zientary Malewskiej – miejscem kultury i tradycji. Spotkanie organizacyjne. Wyznaczenie koordynatora i ustalenie planu działań.
2. Kontynuacja nauki języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej w Bukwałdzie
3. Wniosek „ Dać szansę” przeszedł pozytywnie ocenę formalną.
4. Udział Prezesa Zarządu w walnym zebraniu członków Grupy Partnerskiej „ Gniazdo Warmińskie”

Maj 2009r.
1. Udział Prezesa Zarządu oraz nauczycielki ze szkoły podstawowej w Bukwałdzie w VIII Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających Na Obszarach Wiejskich w dniach 14 – 16 maja w Marózie
2. Zebranie ze szkół wniosków o stypendia i nagrody. Przedstawienie ich Radzie Fundacji. Przyznano 5 stypendiów i trzy nagrody.
3. Kontynuacja realizacji konkursu Izba Pamięci – miejscem kultury i tradycji . Spotkania z pracownikami SSK Pojezierze w Olsztynie.
4. Ufundowanie dofinansowania wyjazdu do USA Piotrkowi Cieślińskiemu uczniowi SP 2 w Olsztynie, zamieszkałemu w Dywitach . Piotr jest laureatem ogólnopolskiego konkursu „ Odyseja umysłu”.
5. Zakończenie i podsumowanie nauczania języka angielskiego

Czerwiec 2009r.
1. Wystąpienie do Kuratora Oświaty o honorowy patronat nad konkursem literackim dla nauczycieli w ramach konkursu „ Izba Pamięci im Marii Zientary Malewskiej miejscem kultury i tradycji”
2. Podpisanie umów z rodzicami uczniów otrzymujących stypendia
3. 18.06 2009 udział w corocznej konferencji organizacji pozarządowych „ Godni naśladowania” zorganizowanej przez Marszałka Województwa Warmińsko mazurskiego
4. Udział członków Rady i Zarządu w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w celu wręczenia certyfikatów i nagród laureatom Fundacji „Prymus”

Lipiec 2009r.
1. Kontynuacja przygotowań do przeprowadzenia wojewódzkiego konkursu recytatorskiego i literackiego.
2. Spotkanie z Informatykiem w Warmińsko Mazurskim Kuratorium Oświaty w celu uzyskania elektronicznych adresów szkół z całego województwa. Weryfikacja danych i utworzenie własnej bazy elektronicznych adresów szkół z regionu Warmii.
3. Utworzenie elektronicznej bazy adresów szkół z terenu Warmii.

Sierpień 2009r.
1. 19.08. 2009 spotkanie w GOK W Dywitach. Ustalenie planów budżetu na następny rok
2. 29.08.2009 – udział w Festynie – Gadzia Archeologia. Promocja produktu lokalnego
3. Spotkanie Prezesa Zarządu z Panią Małgorzatą Rudnicką oraz Panem Kazimierzem Kisielewem w celu ustalenia dalszych działań dotyczących realizowanych konkursów : poetyckiego i literackiego

Wrzesień 2009r.
1. 7– 8 .09.2009 udział Prezesa Zarządu w szkoleniu „Zasady konstruowania projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich – obsługa generatora wniosków POKL zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Warmiński Zakątek
2. 19.09.2009r – spotkanie Rady Fundacji Prymus. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za rok 2008 .
3. Spotkanie Prezesa Fundacji z Panią Beatą Miszczuk pracownikiem Warmińsko Mazurskiego Kuratorium Oświaty w celu omówienia i zatwierdzenia regulaminu konkursu literackiego dla nauczycieli z Warmii.
4. Rozesłanie do szkół zaproszenia i regulaminu konkursu poezji im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie oraz literackiego „ O Warmio moja miła”

Październik 2009r.
1. Debata Wójtów i Burmistrzów LKD Warmiński Zakątek – 05.10.2009r – udział Prezesa Zarządu
2. 16.10.2009r – Przeprowadzenie Wojewódzkiego konkursu recytatorskiego im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie .Udział wzięło 43 uczniów z 21 szkół .
3. Przygotowania do Wojewódzkiego konkursu literackiego dla nauczycieli „ O Warmio moja miła”. Spotkania z SSK Pojezierze oraz przedstawicielami Związku Literatów Polskich na Warmii. Podpisanie umów z Jury konkursu literackiego

Listopad 2009r.
1. 1.12.11.2009r. Udział Prezesa Zarządu w szkoleniu zorganizowanym przez LGD Warmiński Zakątek na temat wdrażania lokalnej strategii rozwoju
2. 13.11.2009 Uroczyste podsumowanie konkursu literackiego dla nauczycieli z regionu Warmii – uroczystość odbyła się w siedzibie Pojezierza w Olsztynie Przyznano cztery nagrody pieniężne na sumę 2000zł.
3. Opracowanie i złożenie do Gminy sprawozdania z projektu : Izba Pamięci im. Marii Zientary Malewskiej miejscem kultury i tradycji.

Grudzień 2009r.
1. Sąd zatwierdza zmiany w Zarządzie, Radzie oraz w statucie
2. Opracowanie sprawozdania z projektu stypendialnego

Informacje o działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
1% pożytku publicznego z organów skarbowych