2008

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Prymus

Fundacja „Prymus” z siedzibą w Bukwałdzie 39, 11-001Dywity,
wpisana 11.10.2004 do KRS nr 0000219132
Regon 519638790,
NIP 7393445434

Zarząd:
– Prezes – Anna Kudosz zamieszkała ul. Gałczyńskiego 5/5, 10-089 Olsztyn
– ( w trakcie zmiany)

Cele statutowe fundacji:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej.
2. Wspieranie edukacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów poprzez finansowanie stypendiów i nagród.
Styczeń 2008r.

Posiedzenie Zarządu Fundacji w celu zatwierdzenia bilansu za rok 2007.

Kwiecień 2008r.
Przystąpienie do konkursu „Konkurs stypendialny dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, uczącej się w szkołach na terenie Gminy Dywity w formie wspierania”. Otrzymanie dotacji w wysokości 10000zł.

Maj 2008
Rozstrzygnięcie konkursów gminnych ogłoszonych w kwietniu 2008r.
Spotkanie Zarządu i Rady Fundacji. Ustalono dalszy plan działań, przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu. Przyznano nagrody 8 uczniom z 6 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Fundacja zakupuje, na podstawie oferty, 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Pięciu uczniom przyznano stypendium w wysokości 2000zł.
Podpisano porozumienie o współpracy zawarte 23maja 2008r z Grupą Partnerską „Gniazdo Warmińskie”

Czerwiec 2008
Realizując cel statutowy Fundacji zorganizowano wycieczkę do Warszawy uczniom Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie.
Zakup nagród uczniom uczestniczącym w konkursach z okazji Gminnego Dnia Dziecka.

Udział członków Rady i Zarządu w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w celu wręczenia certyfikatów i nagród laureatom Fundacji „Prymus”

Lipiec 2008
Opracowanie projektu „Jakie będą początki takie będzie wszystko” w ramach Kapitału Ludzkiego

Sierpień 2008
Spotkanie Rady Fundacji. Przyjęcie uchwałami zmian w składzie Zarządu oraz w statucie.

Pomoc w prowadzeniu w dniach 18 – 22 .08.2008r warsztatów półkolonijnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach. Dzieci poznawały obrzędy okresu letniego i przygotowywały obrazek obrzędowy, który został przedstawiony podczas Kiermasu Warmińskiego w Brąswałdzie.

Wrzesień 2008
Pomoc w przygotowaniach Kiermasu Warmińskiego organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury. Przeznaczenie 500zł na nagrody dla uczniów uczestniczących w Kiermasie.

Odrzucenie przez komisję konkursową projektu” Jakie będą początki takie będzie wszystko”.

Umożliwienie uczniom ze wsi szerszego dostępu do nauczania języka angielskiego. Na podstawie programu autorskiego nauczycielka języka angielskiego prowadziła nauczanie dodatkowe języka angielskiego w klasie 0, V i VI Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz przygotowanie uczniów z Brąswałdu do egzaminu gimnazjalnego.

Październik 2008r.
Kontynuacja prowadzenia nauki języka angielskiego.

Opracowanie projektu pod tytułem Rewitalizacja Izby Pamięci Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie. Otrzymanie dotacji w wysokości 5000zł. Realizacja projektu.. Zakup książek dotyczących wsi Brąswałd i jej wybitnych mieszkańców. Wykonanie strony internetowej o Marii Zientarze Malewskiej. Zakup mebli do Izby Pamięci.

Listopad 2008
Kontynuacja nauki języka angielskiego.
Realizacja projektu Rewitalizacja Izby Pamięci.
Zorganizowanie wojewódzkiego konkursu poezji Marii Zientary Malewskiej.
Nawiązanie współpracy ze szkołami noszącymi imię Marii Zientary Malewskiej.

Grudzień 2008r.
Zakończenie konkursu Rewitalizacja Izby Pamięci. Rozliczenie konkursów w jakich brała udział Fundacja.

INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Fundacja Prymus nie prowadzi działalności gospodarczej.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
1% pożytku publicznego z urzędów skarbowych 17.907,80zł
Urząd Gminy Dywity – konkurs stypendialny 10.000zł
Urząd Gminy Dywity- projekt” Rewitalizacja Izby Pamięci” 5.000zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Koszty administracyjne 10.140zł
Realizacja celów statutowych 15.555zł
Projekt” Rewitalizacja Izby Pamięci” 5.000zł
Ogółem koszty za 2008rok 30.695zł

INFORMACJA DODATKOWA
Środki pieniężne ulokowane są w BRE Banku oddział w Olsztynie
Fundacja nabyła w 2008r środek trwały( regały – 1.741,00zł, szyld i gablota – 870,03zł, książki – 771,40zł)
W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona kontrola.

Załączniki:
1. Rachunek wyników na dzień 31.12.2008r
2. Bilans na dzień 31.12.2008r
3. Informacja dodatkowa( załącznik do bilansu i rachunku wyników)