2007

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Prymus

 

Fundacja „Prymus” z siedzibą w Bukwałdzie 39, 11-001 Dywity,
wpisana 11.10.2004 do KRS nr 0000219132
Regon 519638790,
NIP 7393445434

Zarząd:
– Prezes – Anna Kudosz zamieszkała ul. Gałczyńskiego 5/5, 10-089 Olsztyn
– Wiceprezes Zarządu – Helena Tomaszewska zamieszkała Bukwałd 39a, 11-001 Dywity
– Sekretarz Zarządu – Bożena Korejwo zamieszkała Brąswałd 2i, 11-001 Dywity

Cele statutowe fundacji:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej.
2. Wspieranie edukacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów poprzez finansowanie stypendiów i nagród.

Styczeń 2007r.
Posiedzenie Zarządu Fundacji w celu zatwierdzenia bilansu za rok 2006.

Kwiecień 2007r.
Współudział w przygotowaniach do przyjęcia gości z zaprzyjaźnionych szkół unijnych (Słowacja, Belgia, Hiszpania). Zarząd fundacji szukał sponsorów dla Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie. Pomaga skontaktować się z fundacjami, Starostwem Powiatowym, Prezydentem Miasta Olsztyn oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Maj 2007r.
Przystąpienie do konkursu „Konkurs stypendialny dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, uczącej się w szkołach na terenie Gminy Dywity w formie wspierania”. Otrzymanie dotacji w wysokości 10000zł.
Współudział (wolontariat) w przyjęciu gości z trzech szkół zagranicznych w/w.

Czerwiec 2007r.
Rozstrzygnięcie konkursów gminnych ogłoszonych w kwietniu 2007r.
Spotkanie Zarządu i Rady Fundacji. Ustalono dalszy plan działań, przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu. Przyznano nagrody 8 uczniom z 6 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Fundacja zakupuje, na podstawie oferty, 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Czterem uczniom przyznano stypendium w wysokości 2000zł., które wypłacone zostały w dwóch transzach.
Udział członków Rady i Zarządu w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w celu wręczenia certyfikatów i nagród laureatom Fundacji „Prymus”

Październik 2007r.
Opracowanie projektu pod tytułem „Ziemię dywicką kocham – moją małą Amerykę” do Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2007”

Grudzień 2007r.
Opracowanie treści plakatu dotyczącego fundacji. Wybór realizatora zadania i opłata za wykonanie.
Aktywny udział Zarządu w przygotowaniach do wigilii w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie. Wykonanie kart świątecznych.
Podsumowanie rocznej działalności.